Publications

CHOISE scientists publish their findings in high-impact, scientific journals and other publications.

Title Year Authors Journal/Book
Efficient and Stable Emission of Warm-White Light from Lead-free Halide Double Perovskites 2018 Jiajun Luo, Xiaoming Wang, Shunran Li, Jing Liu, Yueming Guo, Guangda Niu, Li Yao, Yuhao Fu, Liang Gao, Qingshun Dong, Chunyi Zhao, Meiying Leng, Fusheng Ma, Wenxi Liang, Liduo Wang, Shengye Jin, Junbo Han, Lijun Zhang, Joanne Etheridge, Jianbo Wang, Yanfa Yan, Edward H. Sargent & Jiang Tang Nature
Impact of Layer Thickness on the Charge Carrier and Spin Coherence Lifetime in Two-Dimensional Layered Perovskite Single Crystals 2018 Xihan Chen, Haipeng Lu, Zhen Li, Yaxin Zhai, Paul F. Ndione, Joseph J. Berry, Kai Zhu, Ye Yang, and Matthew C. Beard ACS Energy Letters